Cô giáo liệt sĩ Bùi Thị Thanh Xuân là tấm gương sáng về người giáo viên nhân dân. Cuộc đời cô ngắn ngủi nhưng là một bài thơ đẹp, một áng văn hay, một bài học lớn về sự nghiệp giáo dục đào tạo, cho thế hệ tương lai của đất nước.