Đại tướng Văn Tiến Dũng đã đi xa nhưng những trang viết của ông về chiến dịch Hồ Chí Minh là những tư liệu lịch sử quý giá. Tư liệu ấy đã giúp cho thế hệ hôm nay và mai sau hiểu sâu sắc hơn về sự chỉ đạo, kiên quyết, nhạy bén, sáng suốt của Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Quân Ủy Trung ương và nghệ thuật xuất sắc của Đảng ta để đất nước ta đi đến ngày toàn thắng, non sông thu về một mối.