Những nội dung chính có trong chương trình Tạp chí Thể công - Số 121:

- Bùi Tiến Dũng và Trương Văn Thiết ký hợp đồng dài hạn với Viettel FC.

- Vũ Khắc Ngọc nỗ lực từng ngày để hồi phục chấn thương.