Những nội dung chính có trong chương trình Tạp chí Thể công - Số 118:

- Viettel FC đá bù vòng 3 với B.Bình Dương.

- Huấn luyện các đội trẻ năm 2021.