Phóng sự ảnh - Số 2790: Sắc màu Tây Bắc qua góc máy Lê Anh Việt.