Phóng sự ảnh - Số 2785: "Lễ ra quân huấn luyện năm 2023".