Phóng sự ảnh - Số 2775: "Hội thi kéo lửa, thổi cơm thi làng Thị Cấm".