Luôn chủ động đi đầu trong việc ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác chuyên môn, không ngừng đổi mới sáng tạo để góp phần giáo dục và phát huy truyền thống yêu nước, khơi gợi niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ là kim chỉ nam để Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam ngày càng chứng tỏ vai trò xã hội của mình, đóng góp tích cực vào việc bảo vệ, gìn giữ di sản văn hóa dân tộc, đặc biệt là di sản văn hóa quân sự, một trong những nhân tốt quyết định sự tồn tại, phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc.