Đối với Việt Nam, từ những kinh nghiệm thành công của nhiều quốc gia trên thế giới, dù xuất phát muộn hơn nhưng với lợi thế về nguồn nhân lực, đặc biệt khẳ năng học hỏi và tiếp thu công nghệ mới tốt chúng ta hoàn toàn có những điều kiện tốt vận dụng những cơ hội to lớn đồng thời vượt qua những khó khăn thánh thức không nhỏ được đặt ra. Trước những phát triển mới của tình hình đang đặt ra những đòi hỏi nhằm tiếp cận của cuộc cách mạng 4.0 nói chung, nghiên cứu phát triển khoa học và công nghệ quân sự nói riêng nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.