Cách đây 100 năm, ngày 07/11/1917, Cách mạng tháng Mười Nga đã đi vào lịch sử nhân loại như một sự kiện vĩ đại, có tiếng vang trong thế kỉ 20 và tầm ảnh hưởng sâu rộng làm rung chuyển thế giới, tác động toàn diện, sâu sắc nhất đến tiến trình phát triển của lịch sử thế giới, đó là mở ra một thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới, thời đại nảy sinh phát triển những tư tưởng và sự nghiệp giải phóng công nhân, nhân dân lao động, giải phóng các dân tộc bị áp bức, và quan trọng nhất, cuộc cách mạng này cho đến 100 năm sau vẫn còn nguyên giá trị xuyên thế kỉ.