Phóng sự ảnh - Số 2727: "Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII".