Phóng sự ảnh - Số 2717: Lễ vào nhà mới của dân tộc Mảng.