Phóng sự ảnh - Số 2713: "Người Gia Rai mở hội mừng lúa mới ".