Lễ bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng LLVT và TN, SV lần thứ IX năm 2019, khu vực 3 - Hà Nội.