Quân đội nhân dân Việt Nam- đội quân anh hùng do Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ đạp thành lập và giáo dục, rèn luyện. Hơn 75 năm qua, đội quân ấy - từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ, đã luôn sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội.