Phóng sự ảnh - Số 2795: "Hội báo toàn quốc năm 2023".