Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện lịch sử vô giá, là bảo vật quốc gia, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc.