Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã đập tan chính quyền Sài Gòn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đánh dấu sự phát triển vượt bậc của nghệ thuật quân sự Việt Nam, trong đó, nghệ thuật kết hợp đấu tranh quân sự - chính trị - binh vận trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 là một trong những nét đặc sắc.