Sau chiến thắng ở Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng, thời cơ giải phóng hoàn toàn miền Nam xuất hiện. Quán triệt tư tưởng chỉ đạo “Thần tốc, thần tốc hơn nữa! Táo bạo, táo bạo hơn nữa...” của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, các cánh quân của ta đã thực hiện những cuộc hành quân thần tốc kịp thời tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đến ngày 25/4/1975, Sài Gòn đã nằm trong vòng vây thép của đại quân giải phóng, với sức mạnh khí thế áp đảo toàn bộ hệ thống phòng thủ của quân địch.