Di tích Chiến khu Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc không chỉ là nơi ghi dấu ấn về phong trào cách mạng của dân tộc ta từ năm 1941 mà còn là biểu tượng cho tinh thần chiến đấu ngoan cường, sẵn sàng hy sinh vì mục tiêu lý tưởng của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân. Đó vừa là động lực, vừa là niềm tin để cho thế hệ trẻ hôm nay học tập và noi theo, viết tiếp những trang sử mới trên quê hương anh hùng - chiến khu Ngọc Thanh một thuở.