Bản tin Trưa ngày 08/01/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Bộ quốc phòng và Trung ương Hội cựu chiến binh tăng cường phối hợp.

- Vùng cảnh sát biển 4 đảm bảo kỹ thuật tại chỗ.

- Cần tạo cơ chế để xã hội hóa đầu tư giao thông thông minh.

- Tổng thống Hoa Kỳ sắp có bài phát biểu về bức tường biên giới.