Bản tin Trưa ngày 04/09/2021 có những nội dung chính sau đây:

- Bế mạc Hội thao quân sự quốc tế năm 2021 tại Việt Nam.

- Ngày trở về của sản phụ F0.

- Afghanistan có thể thành lập hành lang nhân đạo.