Phóng sự ảnh - Số 2365: "Diễn biến mới nhất về dịch Covid-19".