Phóng sự ảnh - Số 2363: "Diễn biến Covid-19 trong nước".