Phóng sự ảnh - Số 2359: "Con đường với thông điệp phòng, chống dịch Covid-19"