Phóng sự ảnh - Số 2362: Bắc Giang trong mùa vải sấy.