Từ hào khí Thủ đô anh hùng soi rọi trong xây dựng quân đội, xây dựng bảo vệ đất nước và trong thiên tai dịch bệnh. Những người lính công binh đã có những sáng kiến vô cùng sáng tạo.