Khoản 3 - Điều 20 - Luật Lực lượng dự bị động viên số 53/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 quy định:

3. Việc bổ nhiệm chức vụ; giáng chức, cách chức; phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm; tước danh hiệu quân nhân và giải ngạch đối với hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị thực hiện theo quy định của Luật Nghịa vụ quân sự.