Khoản 2 - Điều 20 - Luật Lực lượng dự bị động viên số 53/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 quy định:

2. Việc phong, thăng quân hàm và giải ngạch quân nhân chuyên nghiệp dự bị thực hiện theo quy định của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.