Mức trợ cấp đối với gia đình quân nhân dự bị - Phần 3

Điểm c - Khoản 1 - Điều 5 - Nghị định số 79/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 quy định:

Gia đình quân nhân dự bị quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định này, được hưởng trợ cấp như sau:

1. Mức trợ cấp

c) Trường hợp quân nhân dự bị ốm đau, tai nạn đi khám bệnh, chữa bệnh thì gia đình quân nhân dự bị được hưởng trợ cấp nhưng không vượt quá thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu và huy động.