Trung tá QNCN Nguyễn Thị Kim Việt, Nhân viên Thiết kế, Ban trưng bày - Tuyên truyền Bảo tàng Hậu cần, Cục Chính trị, TCHC tâm niệm rằng đổi mới các hoạt động trong trưng bày không chỉ đem lại kết quả tốt cho một trưng bày cụ thể mà còn đem lại sức sống, uy tín, quan trọng hơn là xây dựng lòng tin yêu và thu hút ngày càng đông đảo công chúng đến với bảo tàng. Đã có nhiều thành công nhưng đối với đồng chí Việt con đường sáng tạo, đam mê vẫn luôn trải dài chờ đợi thử nghiệm, làm mới sản phẩm cũng là làm mới chính mình.