Khoản 1,2,3,5 - Điều 8 - Thông tư số 96/2017/TT-BQP quy định cách tính vượt mắc giờ chuẩn của bộ môn (khoa) như sau:

1. Thời gian vượt định mức giờ chuẩn được tính chung cho bộ môn hoặc khoa chỉ có 01 bộ môn.

2. Cách tính vượt định mức giờ chuẩn của bộ môn (khoa) như sau: Tổng số giờ chuẩn vượt định mức bằng tổng số giờ chuẩn thức hiện trong năm trừ tổng số giờ chuẩn phải thực hiện theo định mức quy định.

3. Bộ môn xác định giờ chuẩn vượt định mức cho từng nhà giáo, tổng hợp báo cáo Thủ trưởng nhà trường xem xét, quyết định.

5. Nhà giáo được cơ sở ngoài nhà trường mời giảng thì thời gian giảng dạy đó không tính vào định mức giờ chuần.