Điều 33 - Thông tư số 192/2016/TT-BQP ngày 26/11/2016 quy định Vi phạm phong cách quân nhân:

1. Vi phạm các quy định của Bộ Quốc phòng về sinh hoạt, học tập, công tác, lễ tiết tác phong quân nhân, thì bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo. 

2. Nếu vi phạm một trong các trường hợp sau, thì bị kỷ luật từ giáng chức, cách chức, hạ bậc lương đến giáng cấp bậc quân hàm: 

  • a) Đã bị xử lý kỷ luật mà còn vi phạm; 
  • b) Lôi kéo người khác tham gia.