Khoản 3, 4 - Điều 6 - Thông tư số 96/2017/TT-BQP quy định hàng năm, nhà giáo được công nhận hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học khi đạt được một trong các tiêu chí sau đây:

a) Chủ trì, tham gia một đề tài hoặc sáng kiến khoa học cấp khoa (tương đương) trở lên.

b) Ít nhất một bài báo khoa học được công bố trên tạp chí khoa học có phản biện hoặc một báo cáo khoa học tại hội thảo khoa học chuyên ngành.

c) Chủ biên, tham gia biên soạn và được đánh giá đạt yêu cầu trở lên ít nhất một giáo trình, tài liệu điều lệnh, điều lệ tác chiến, chiến đấu cấp cơ sở trở lên.

d) Quy đổi thời gian nghiên cứu khoa học sang giờ chuẩn đạt được định mức thời gian nghiên cứu khoa học theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 của Thông tư này.

4. Nếu nhà giáo không hoàn thành định mức quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều này, thì Thủ trưởng nhà trường căn cứ mức độ, xem xét từng trường hợp cụ thể để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm học, xếp loại thi đua và giải quyết các chế độ chính sách có liên quan; nếu vượt định mức nghiên cứu khoa học thì ngoài việc xem xét khen thưởng, Thủ trưởng nhà trường quyết định tính vào định mức giờ giảng cho các nhà giáo.