Khoản 1 – Điều 7 – Thông tư số 96/2017/TT –BQP quy định quy dổi thời gian nghiên cứu, biên soạn giáo trình sang giờ chuẩn như sau:

1. Tham gia biên soạn giáo trình, tìa liệu cấp khoa trở lên, thẩm định, sửa chữa, biên tập, hiệu đính, đọc và nhận xét giáo trình, tài liệu các cấp.

a) Tham gia biên soạn giáo trình, tài liệu cấp khoa trở lên: 01 trang (350 từ) được tính bằng 1,2 giờ chuẩn, 1 trang có hình vẽ được tính bằng 1,0 giờ chuẩn.

b) Thẩm định, sửa chữa, biên tập, hiệu đính, đọc và nhận xét giáo trình, tài liệu cấp khoa (tương đương): 01 trang được tính bằng 0,1 giờ chuẩn; cấp trường (tương đương) trở lên: 01 trang được tính bằng 0,2 giờ chuẩn.