Khoản 2 – Điều 7 – Thông tư số 96/2017/TT –BQP quy định quy đổi thời gian nghiên cứu khoa học sang giờ chuẩn như sau:

a) Bài báo khoa học không có phản biện đăng trên tạp chí khoa học có chỉ số ISS, mỗi trang (350 từ) được tính bằng 15 giờ chuẩn.

b) Bài hội thảo được đăng trên kỷ yếu cấp học viện, nhà trường trực thuộc Bộ, các quân, binh chủng và tương đương, mỗi trang (350 từ) được tính bằng 10 giờ chuẩn.

c) Một nhà giáo hướng dẫn một đề tài nghiên cứu khoa học của học viên, nếu kết quả đạt khá được tính 10 giờ chuẩn; đạt xuất sắc được tính 25 giờ chuẩn.

d) Nhà giáo trực tiếp hướng dẫn học viên đạt giải các cuộc thi Olympic, hội thi tay nghề toàn quốc hoặc tuổi trẻ sáng tạo cấp Bộ Quốc phòng, dự thi Robocon toàn quốc lọt vòa vòng 2 (cấp khu vực) trở lên được tính 50 giờ chuẩn.

đ) Một nhà giáo đọc và nhận xét 01 đề cương đề tài, sáng kiến được tính bằng 05 giờ chuẩn.

e) Một nhà giáo đọc và nhận xét 01 bản thảo đề tài, sáng kiến được tính bằng 10 giờ chuẩn.

g) Một thành viên họp hội đồng nghiệm thu 01 đề tài, sáng kiến được tính 2,0 giờ chuẩn.