Khoản 3, 4 - Điều 7 - Thông tư số 96/2017/TT-BQP quy định quy đổi thời gian nghiên cứu khoa học chưa sử dụng hết sang thời gian giảng dạy như sau:

3. Cách tính quy đổi thời gian nghiên cứu khoa học chưa sử dụng hết như sau: Thời gian chưa sử dụng hết bằng thời gian định mức nghiên cứu khoa học trừ thời gian đã sử dụng.

4. Nếu nhà giáo không sử dụng hết định mức thời gian nghiên cứu khoa học thì phải chuyển thời gian đó sang thời gian làm công tác giảng dạy, cộng thêm vào định mức thời gian giảng dạy.