Đường Hồ Chí Minh trên biển" - con đường không dấu được hình thành từ những con tàu “Không số” là kết quả của những sự sáng tạo độc đáo: sáng tạo từ phương tiện cách thực thực hiện và cả nguồn nhân lực làm nhiệm vụ vận tải…