Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với những câu chuyện đẹp của tình quân dân cá nước, chung lòng, chung sức đẩy lùi đại dịch trong phóng sự.