LLVT Quân khu 9 đã tổ chức chuỗi các hoạt động hướng đến các đối tượng dễ bị tổn thương, nhất là bà con đồng bào dân tộc, với tinh thần "An sinh để an dân".