Đại uý QNCN Hà Thị Tý, nhân viên Bảo mật thuộc Ban tham mưu, Trung đoàn 280, Sư đoàn 361 thực hiện tốt cuộc vận động “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, đồng thời hộ trợ đồng đội cùng nhau phát triển kinh tế gia đình.