Tỉ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn là 99,97% đánh giá mức độ hài lòng và rất hài lòng của người dân đạt 99,09%, không bổ sung hồ sơ quá một lần. Đó là những con số ấn tượng về trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa sau hơn một năm đi vào hoạt động.