Cuộc đời quân ngũ không có gì quí hơn tình đồng chí đồng đội. Chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những điều đó là chất keo gắn kết cán bộ - chiến sĩ như anh em một gia đình. Câu chuyện về tình đồng đội ở Trung đoàn 224, Sư đoàn Phòng không 375.