Để khuyến khích người khuyết tật vươn lên, một lớp học khởi nghiệp miễn phí đã được tổ chức. Lớp học này nằm trong dự án mang tên “Bình đẳng trong sự khác biệt” dựa trên ý tưởng của các bạn sinh viên Trường Đại học Kinh tế quốc dân.