Phóng sự ảnh - Số 3041: Độc đáo Lễ cầu an của dân tộc Ê Đê.