Quân khu 4 gồm 6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Đây là địa bàn trọng yếu của Đất nước, có vị trí đặc biệt quan trọng cả về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Nhận rõ điều đó trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nghị quyết chỉ thị của cấp trên, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4 không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ toàn diện các giải pháp , thực hiện nghị quyết của Đảng Bộ quân khu lần thứ 10 nhiệm kỳ 2015-2020.