Những mục tiêu Đại hội XI xác định cùng với tinh thần của chủ đề Đại hội: "Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh tổng hợp, chủ động, sáng tạo, xây dựng binh chủng tiến lên hiện đại" đã thực sự được hiện thực hóa, kiến tạo nên những dấu ấn đột phá trên nhiều mặt công tác của Binh chủng Thông tin liên lạc.