Đại hội Đảng bộ Binh chủng Thông tin liên lạc lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020 được xem là kỳ Đại hội của đoàn kết, trí tuệ và đổi mới. Kỳ Đại hội đánh dấu bước ngoặt trong triển khai chiến lược phát triển hệ thống thông tin liên lạc quân sự giai đoạn 2011 - 2020, đưa Binh chủng tiến thẳng lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế, xã hội trong tình hình mới.