Tạo nguồn, phát triển Đảng viên chiến sĩ là người đồng bào dân tộc thiểu số, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ này chính một trong những thành tố quyết định giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.