Kỳ họp thường niên năm 2020 của Đại hội đồng LHQ lần đầu tiên trong lịch sử sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến.